Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Tърг за отдаване под наем на морски плаж „КРАЙМОРИЕ”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-209/03.02.2011 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем на морски плаж „Крайморие”, находящ се на територията на Област Бургас, община Бургас, писмо вх.№04-00-36(1)/28.02.2012г. на МРРБ, с цел осигуряване на изискуемите от закона задължителни услуги и обезопасяване на морските плажове и Заповед № РД-10-134/26.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

Провеждане на 16.07.2012 г. от 10,30ч. на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „КРАЙМОРИЕ”, находящ се в Община Бургас, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост №437/05.02.1999 г., с активна плажна площ 13 775 кв. м., определена чрез мониторинг

Начална годишна наемна цена – 14 480 лв. без включен ДДС. Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Депозит за участие в търга – 8 688 лв, преведен по депозитна сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД до 17,30ч. на 13.07.2012г.

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, в размер посочен в тръжните условия.

Цена на тръжната документация - 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас

Добавено : сряда, 27 юни 2012 00:00 горе назад 2277