Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обява за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем на морски плаж „Черноморец”, находящ се на територията на Област Бургас, община Созопол, писмо вх.№04-00-36(1)/28.02.2012г. на МРРБ, с цел осигуряване на изискуемите от закона задължителни услуги и обезопасяване на морските плажове и Заповед № РД-10-127/05.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

Провеждане на 06.07.2012 г. от 10,30ч. на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”, находящ се в Община Созопол,  подробно описан в АИДС № 440/02.03.1999 г., с активна плажна площ 14 848 кв. м., определена чрез мониторинг.

Начална годишна наемна цена – 47 332 лв. без включен ДДС. Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Депозит за участие в търга – 23 666 лв, преведен по депозитна сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД до 17,30ч. на 05.07.2012г.

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, в размер посочен в тръжните условия.

Цена на тръжната документация - 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен банков документ за платена цена.

Оглед на обекта – свободен.

Място на провеждане на търговете - в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж.

Специални условия и изисквания към участниците:

В търга могат да участват всички физически и юридически лица, имащи право да извършват търговска дейност и отговарящи на изискванията, описани в тръжната документация.

Участниците представят документи за легитимация, представителна власт, съдимост и пр, посочени в тръжните условия, както и:

1. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;

2. Проект на Специализирани схеми (в мащаб) съгласно чл.22 от ЗУЧК и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:

Добавено : понеделник, 18 юни 2012 00:00 горе назад 2297