Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно

                                                             О Б Я В А

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

Морски плаж „АХТОПОЛ – СЕВЕР“, находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 436/05.02.1999г., индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 50 721 кв.м., с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът да се проведе на 14.06.2016г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация – Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2, малката зала на 2-ри етаж.

Начална тръжна цена на обекта – 44 287,90 лева ( четиридесет и четири хиляди лева и двеста осемдесет и седем и деветдесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години.

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 27, етаж 3 в сградата на Областна администрация – Бургас, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на Областна администрация – Бургас - IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. до 13.06.2016г. /включително/ в Центъра за административно обслужване – първи етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 056/ 894-161

 

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ

За Oбластен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-84/ 20.05.2016 г.

Добавено : понеделник, 30 май 2016 11:11 горе назад 2017