Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажовe на територията на област Бургас

О Б Я В А
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/
 

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, а именно:

 

1. „Акротирия - изток“, находящ се в община Несебър, област Бургас,описан сАкт за изключителна държавна собственост № № 1388/19.03.2014 г. и сидентификатор 51500.510.178 по кадастралната карта,индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1/18.01.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 10 184 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 07.04.2015 г. от 15.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 16 298 (шестнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед „Акротирия - изток“

 

2. Част 3 от „Ахелой - юг”, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализирани с точки от № 3001 до № 3019, с дължина на бреговата линия 135 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 4 404 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 09.04.2015 г. от 13.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 6 757 (шест хиляди седемстотин петдесет и седем) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- Част 3 от „Ахелой - юг”

 

3. „Поморие - север”, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 19 371 кв. м, пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 08.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 62 896 (шестдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- „Поморие - север”

 

4. Части 1 и 2 от „Европа, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализирани с точки № 1001 до № 1032 и от № 2001 до № 2031, с дължини на бреговата линия 65 м и 95 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 5 111 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе 08.04.2015 г. от 15.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 9 882 (девет хиляди осемстотин осемдесет и два) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед - Части 1 и 2 от „Европа”

 

5. Части 8 и 9 от „Европа, находящ се в община Поморие, област Бургас, индивидуализирани с точки № 8001 до № 8013 и от № 9001 до № 9021, с дължини на бреговата линия 88 м и 115 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол
№ 8/13.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 3 643 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК. Търгът ще се проведе на 09.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 6 754 (шест хиляди седемстотин петдесет и четири) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- Части 8 и 9 от „Европа”

 

6. Част 1 от „Атанасовска коса, находящ се в община Бургас, област Бургас, индивидуализирани с точки от № 45 до № 67 и от № 1873 до № 1879, с дължина на бреговата линия 235 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 8/13.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 15 523 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 09.04.2015 г. от 11.00 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 53 251 (петдесет и три хиляди двеста петдесет и един) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- Част 1 от „Атанасовска коса”

 

7. Част 1 от ”Созопол - запад”, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализирани с точки от № 1001 до № 1052, с дължина на бреговата линия 261 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 5/04.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 4 031 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 09.04.2015 г. от 14.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 12 659 (дванадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- Част 1 от ”Созопол - запад”

 

8. Част 4 от ”Малък оазис”, находящ се в община Царево, област Бургас, индивидуализирани с точки от № 4001 до № 4039, с дължина на бреговата линия 128 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 6/05.12.2012 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 1 711 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 09.04.2015 г. от 15.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 972 (деветстотин седемдесет и два) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед - Част 4 от ”Малък оазис”

 

9.Част от ”Приморско - юг”, находящ се в община Приморско, област Бургас, индивидуализирани с точки от № 1 до № 152, с дължина на бреговата линия 960 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 7/12.12.2012 г. и мониторинг. С активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 49 212 кв. м, пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.

Търгът ще се проведе на 08.04.2015  г. от 11.30 часа в сградата на МРРБ.

Начална годишна наемна цена на обекта – 194 036 (сто деветдесет и четири хиляди тридесет и шест лева) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 06.04.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Заповед- Част от ”Приморско - юг”

Добавено : понеделник, 09 март 2015 13:03 горе назад 2664