Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана

№ 91-97-114

До
Независими оценители в България

П О К А Н А

Областен управител на област Бургас Ви кани да подадете оферта за извършване на обезценка на дълготрайните материални активи на Областна администрация Бургас, съгласно т. 16.24 на ДДС 20/ 14.12.2004г. на Министерството на финансите на следните активи:

  • Имоти, съгласно съставени Актове за държавна собственост - 299 бр.
  • Компютри, хардуер и оборудване- 77 бр.
  • Машини, съоръжения, оборудване- 31 бр.
  • Леки автомобили- 4 бр.
  • Стопански инвентар- 81 бр.
  • Произведения на изкуството- 53 бр.

Офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Областна администрация Бургас до 17.30 ч. на 18.06. 2012 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик върху който е посочен предмета на офертата: „Обезценка на дълготрайните материални активи на Областна администрация Бургас" и наименование на юридическо лице, адрес за кореспонденция, телефон. Кандидатите да са юридически лица и да представят документи за квалификация и правоспособност за оценяване на горепосочените видове активи.

С уважение,

Константин Гребенаров
Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 08 юни 2012 00:00 горе назад 2301