Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Разрушаване на сгради

Република България
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
№ РД-10-208
Бургас, 09.09. 2011 год.

"На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чл. 17, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки и малки обществени поръчки в Областна администрация Бургас и контрол по изпълнението и въз основа на предложение/доклад вх. № 80-00-/..2011г. на Катя Василева – началник отдел „АФСД” на Областна администрация Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

ОТКРИВАМ процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Разрушаване на всички сгради, стоманобетонови фундаменти и елементи, и ограда, находящи се в поземлен имот №000016 по КВС на гр. Черноморец, община Созопол, местността „Акра”, с идентификатор 81178.3.196 по КККР, съгласно АДС №0612/12.11.2003г. и РМС №537/23.07.2010г. Транспортиране и депониране на строителните отпадъци при спазване на предвидените законови разпоредби. Отделяне и складиране на металните отпадъци в границите на поземления имот ”.

2. Вид на процедурата: чрез разглеждане на не по- малко от 3 оферти по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП.

3. Стойност на поръчката – 91 600 лева без ДДС.

Добавено : петък, 09 септември 2011 00:00 горе назад 2327