Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти процедура: „Частично обезпечаване на водноспасителната дейност през летен сезон 2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:  „Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2019г. по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“;

Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток”, община Несебър, област Бургас“;

Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие- север”, община Поморие, област Бургас“;

Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;

Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие – юг 2”, община Бургас, област Бургас“;

Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Росенец - изток”, община Бургас, област Бургас“;

Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;

Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“;

Обособена позиция 9 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Резово”, община Царево, област Бургас“

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с  горепосочения предмет, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00908-2019-0001, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 13.05.2019г. (Понеделник) от 14:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, етаж 2, малка зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача-  http://bsregion.org/bg/news/view/5/2167

Добавено : сряда, 08 май 2019 13:22 горе назад 1433