Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг за отдаване под наем на магазин находящ се в гр.Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-274/19.12.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ магазин - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.241.1.3 по КККР на гр. Бургас, с полезна площ 102,04 кв.м. находящ се в партера на триетажна сграда на ул. "Александровска" № 26, гр. Бургас, в УПИ IV, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, актуван АЧДС № 2547/06.06.2002 г. на Областен управител на област Бургас

Предназначение на имота – магазин/търговски обект.

За имота е налице висящ съдебен спор за собственост по гр. д. № 3113/2007 г. по описа на БРС.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 29.01.2013 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 2300 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на един месечен наем.

Стъпка за наддаване в размер на 50,00 лв.

2. Депозит за участие - 500 лв. по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 28.01.2013 г.

Добавено : четвъртък, 20 декември 2012 00:00 горе назад 2752