Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг за отдаване под наем на имот находящ се в ПЗ “Север”, гр.Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-269/15.12.2012 г. на Областния управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А:

 Провеждане на  пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот, представляващ  Поземлен имот с идентификатор 07079.603.99, с площ 3 538 кв.м., находящ се в ПЗ “Север”, гр.Бургас, с Акт за частна държавна собственост №6074/22.058.2012 г. на Областен управител. Начина на трайно ползване на имота е за друг вид строителство /поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и за производствена или складова дейност/,  поради което до участие в търга се допускат само лица имащи правото на търговска дейност.

Първоначална тръжна цена - 1 462,50 /хиляда четиристотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки / лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 23.01.2013 г. от 10,30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Депозитът за участие в търга от 100/сто/ лева се внася по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 22.01.2013 г.

Добавено : понеделник, 17 декември 2012 00:00 горе назад 2738