Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отдаване под наем на жилище в гр.Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-228/15.10.2012  г. на Областен управител на област Бургас

 О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ жилище, състоящо се от две стаи  и кухня, с обща полезна площ от 55,62 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в полумасивна двуетажна сграда – в дъното на двора на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 73, ет. 2, с идентификатор 07079.614.200.1, актуван с АЧДС № 2785/10.12.2002 г.

Имотът не е освободен от физически лица – държатели.

Търгът ще се проведе на 20.11.2012 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 58 лв. месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 100 лв. (сто лева).

2. Депозит за участие в търга – 100 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 19.11.2012 г.

Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лв.

Добавено : вторник, 16 октомври 2012 00:00 горе назад 2716