Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отдаване под наем на 100 кв.м в с.Лозенец, за разполагане на преместваем обект

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-143/05.07.2012 г. на Областен управител Бургас

О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 100 кв.м. от недвижим имот публична държавна собственост ПИ с идентификатор 44094.501.293, целия с площ от 5 970 кв.м, актуван с АПДС № 5813/27.12.2011г. на Областен управител, по КККР, на с. Лозенец, за  разполагане на преместваем обект за търговия, по чл.56 от ЗУТ, разположен в югоизточната част на поземления имот и онагледен  на схема одобрена от гл. архитект на община Царево на 30.03.2012г.

Търгът ще се проведе на 10.08.2012г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 675 лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  200 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 09.08.2012г.

3. Стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лв.

Добавено : петък, 06 юли 2012 00:00 горе назад 2523