Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене - бистро в Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-130/19.06.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ заведение за обществено хранене - бистро, съставляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ 110 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.610.322, целия с площ от 294 кв.м. по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I” № 10, подробно описан в АЧДС № 5616/12.09.2011 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 25.07.2012 г. от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 670 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС.

Добавено : сряда, 20 юни 2012 00:00 горе назад 2986