Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Паркинг в ПИ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител
Бургас № РД-10-120/08.06.2012г.

ОБЯВЯВА:

 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - публична държавна собственост, представляващ Паркинг в ПИ с идентификатор 07079.610.288, целия с площ от 638 кв.м. по КККР на гр. Бургас, находящ се зад сградата на Областна администрация - Бургас, ул. „Милин камък" в кв. 5 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, при граници: изток - ул. „Трапезица", запад - ул. „Георги Кондолов", север - ул. „Милин Камък", юг -УПИ I в кв. 5, актуван с АПДС 2910/14.03.2003 г., на Областен управител Бургас. Паркингът има 18 паркоместа, от които 6 бр. се резервират за нуждите на Областна администрация - Бургас.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

  2. За участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност. Не се допускат  до участие в търга, лица които са определени с нарочна заповед за спечелили предходен търг със същия предмет, но не са изпълнили задълженията си за заплащане на цената .

 3. Търгът ще се проведе на 13.07.2012 г., от 10.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

 4. Първоначална наемна цена - 1 407 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец. Срока за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора.

  5. Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС.

  6 .Депозитът за участие в търга е в размер на 700 лв., вносим по банкова сметка – IBAN: BG60UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 11.07.2012 г.

Добавено : петък, 08 юни 2012 00:00 горе назад 2594