Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг за отдаване под наем на почивна станция в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-96/16.05.2012 г.

 О Б Я В Я В А :

 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10  години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна станция, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради: 1) Сграда на 2 етажа с идентификатор 53045.502.319 със застроена площ 83 кв. м.; 2) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.2 със застроена площ 31 кв. м.; 3) Сграда на 1 етаж с идентификатор 53045.502.319.3 със застроена площ 75 кв. м., ведно с терена в който е разположена почивната станция, съставляващ поземлен имот с идентификатор 53045.502.319 по КККР на гр. Обзор, с площ 871  кв. м, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г. Строителното състояние на почивната станция е лошо, като стойността на необходимите строително-монтажни работи (83 822 лв.) за възстановяването на обекта е приспадната от наемната цена.

Предназначението на обекта е за търговска дейност.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Търгът ще се проведе на 20.06.2012 г., от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална наемна цена – 665 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. . За поставяне на маси на открито към заведение за хранене и обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията върху дворното място, ще се събира допълнително обезщетение за заетата площ.

Определеният за наемател при сключването на договора внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 000лв.

Добавено : петък, 18 май 2012 00:00 горе назад 3413