Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Жилищен имот в к/с „Меден Рудник” бл.91

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-282/20.12.2011г.


О Б Я В Я В А :


1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на жилищен имот – частна държавна собственост за срок от 5 години, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 41, ет. 6, вх. Б, бл. 91, к/с „Меден Рудник” с идентификатор 07079.653.513.2.17 по кадастрална карта с обща застроена площ от 60,42 кв.м., състоящ се от кухня, спалня, дневна, коридор и баня/тоалетна, избено помещение № 41 с площ от 2,5 кв.м., ведно с 0,831% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, актуван с АЧДС № 5526/03.08.2011г.
Първоначална месечна наемна цена – 80 лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. Стъпка за наддаване - 8 лв.
Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.
Депозит – 96 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 25.01.2012 г.

Добавено : понеделник, 09 януари 2012 00:00 горе назад 2712