Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
кафе - сладкарница

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-231/17.10.2011г. на Областен управител Бургас

О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищeн имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект, със стопанско предназначение - кафе - сладкарница с полезна площ 197,19 кв.м., състоящ се от търговска зала с площ 158,70 кв. м., студена кухня с площ 10,64 кв. м., тоалетни с площ 11,60 кв. м., съблекални с площ 8,85 кв. м. и складове за продукти с площ 7,40 кв. м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас на ул. ”Цар Петър” №1, гр.Бургас, област Бургас, актуван с АПДС №3154/04.08.1998 г..

Предназначението на обекта е за търговска дейност и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Търгът ще се проведе на 23.11.2011г., от 11.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 1 210 /хиляда двеста и десет лева/ лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 2 месечни  наема, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  1 000 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 22.11.2011г.

 

Добавено : сряда, 19 октомври 2011 00:00 горе назад 2503