Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 16 кв.м. реална част от поземлен имот с идентификатор 07079.613.364 по КККР на град Бургас

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

РД-10-5/12.01.2024 год.

 

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за неговото прилагане,

                                   

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 16 кв.м. реална част от поземлен имот с идентификатор 07079.613.364 по КККР на град Бургас, с адрес град Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 35, целият с площ от 647 кв.м., актуван с АЧДС № 7926/15.06.2017 год., в управление на Областния управител на област Бургас, за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ тип павилион по чл. 56 от ЗУТ, онагледен на схема, одобрена от главния архитект на община Бургас.

Начална тръжна наемна цена – 125,33 лв. (сто двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие – 200 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF в “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил по посочената сметка в срок до 11.03.2024 год.        

В търга могат да участват всички физически и юридически лица. Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платими в деловодството в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, а документацията се получава в деловодството на място или на 3-ти етаж, стая № 27.

Търгът ще се проведе на 12.03.2024 г. от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, в Центъра за административно обслужване.

4. Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 11.03.2024 г.

5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 11.03.2024г.     

 

Тел. за контакти: 056/894-157 – А. Тороманова

 

 

 

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ            (П)

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : вторник, 16 януари 2024 13:42 горе назад 192