Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична държавна собственост, Град Царево

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                       РД-10-71/28.02.2023Г.

 

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за неговото прилагане,

                                   

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляваща 405 кв.м. от ПИ с идентификатор: 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ от 5058 кв.м., актуван с АПДС № 7553/11.11.2015г.

Върху петното с гореописаната площ ще бъдат разположени преместваеми обекти, представляващи:

-          270 кв.м. за разполагане на Ресторант/Нощен Бар;

-          130 кв.м. за допълнителна търговска площ;

-          5 кв.м. за разполагане на мобилни химически тоалетни,

съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Областен управител на област Бургас и одобрена от Главния архитект на община Царево на 08.08.2022г.

Първоначална месечна наемна цена – 1300 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие - 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил по посочената сметка в срок до 10.04.2023 год.

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.                      

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 г. от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация срещу сумата от 100 лв. (сто лева) с включен ДДС, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, град Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

4. Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.04.2023 г.

5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 10.04.2023г.     

 

Тел. за контакти: 056/894-126 – Антон Георгиев.

 

 

 

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

Областен управител на Област Бургас

аг/

Добавено : вторник, 28 февруари 2023 12:03 горе назад 638