Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следният недвижим имот – частна държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор: 07079.605.620 с площ от 1347 кв.м.; тпт: урбанизирана; нтп: за друг вид производ

                                                                      

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                        РД-10-355/22.12.2022Г. И РД-10-357/23.12.2022Г.

 

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за неговото прилагане,


О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следният недвижим имот – частна държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор: 07079.605.620 с площ от 1347 кв.м.; тпт: урбанизирана; нтп: за друг вид производствен, складов обект по КККР на гр. Бургас, актуван с АЧДС № 8426/23.01.2018г. в управление на Областен управител на област Бургас. Незастроен.

Описаният имот се отдава с предназначение „За друг вид производствен, складов обект“.

Първоначална месечна наемна цена – 1300 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие - 130 лв. (сто и тридесет лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил по посочената сметка в срок до 06.02.2023 год.           

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.                      

Търгът ще се проведе на 07.02.2023 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

 Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 06.02.2023 г.

 Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 06.02.2023г.    

 

2. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следният недвижим имот – частна държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор: 07079.605.621 с площ от 984 кв.м.; тпт: урбанизирана; нтп: за друг вид производствен, складов обект по КККР на гр. Бургас, актуван с АЧДС № 8427/23.01.2018г. в управление на Областен управител на област Бургас. Незастроен.

Описаният имот се отдава с предназначение „За друг вид производствен, складов обект“.

Първоначална месечна наемна цена – 990лв. (деветстотин и деветседет лева) без ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие - 90 лв. (деветдесет лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил по посочената сметка в срок до 07.02.2023 год.           

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.                      

Търгът ще се проведе на 08.02.2023 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 07.02.2023 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 07.02.2023г.

Редът, начинът, условията за провеждане на търговете и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

           Документи за участие в търговете, след закупуване на тръжната документация срещу сумата от 100 лв. (сто лева) с включен ДДС за всеки имот поотделно, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, град Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Тел. за контакти: 056/894-141 – Антон Георгиев.

             

 

 

 ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

 Областен управител на Област Бургас                                                    

       

Добавено : петък, 23 декември 2022 14:55 горе назад 348