Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следният недвижим имот – частна държавна собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8 по КККР на град Бургас, с площ от 110 кв.м., вед

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за неговото прилагане,

О Б Я В Я В А :

РД-10-309/08.11.2022 год.

 

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следният недвижим имот – частна държавна собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8 по КККР на град Бургас, с площ от 110 кв.м., ведно с 1/3 ид.ч. от общите части на сградата, с предназначение: За обществено хранене, адрес на обекта: град Бургас, ул. „Антим І“ № 10, ет.1, актуван с АЧДС № 5616/12.09.2011 год. и Актове за поправка № № 9759/2020 год. и 9957/2020 год.

Първоначална месечна наемна цена – 327,95 лв. (триста двадесет и седем лева и 95 ст.) без ДДС. Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие - 500 лв. (петстотин лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил по посочената сметка в срок до 12.12.2022 год.           

Търгът ще се проведе на 13.12.2022 г. от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, град Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

4. Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 12.12.2022 г.

5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 12.12.2022г.    

 

Тел. за контакти: 056/894-157 – Ася Тороманова

 

           

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на Област Бургас                                                            

Добавено : сряда, 09 ноември 2022 16:19 горе назад 637