Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Прекратяване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване със заповед РД-10-233

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

      № РД-10-233                  

Бургас, 29.08.2022 год.

 

Като взех предвид Протокол вх. № 80-00-330/19.08.2022 год., на комисията, назначена със Заповед № РД-10-171/08.07.2022 год. на Областен управител на област Бургас, за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, както и решението на комисията за обявяване търга за непроведен, предвид обстоятелството че в законоустановения срок е постъпило едно заявление за участие в него, на основание чл. 45, ал.1 и чл. 46 от ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Прекратявам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:Поземлен имот с идентификатор 07079.831.8 по КККР на град Бургас, с площ от 2 402 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 07079.831.8.1 по КККР на град Бургас, с площ от 240 кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда със специално предназначение, граници на поземления имот: ПИ с идентификатори 07079.831.9, 07079.831.229, 07079.831.46, 07079.831.38, с адрес: област Бургас, община Бургас, град Бургас, Лесопарк „Росенец“. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 7597/21.12.2015 год. в управление на Областен управител на област Бургас.

Настоящата заповед да се съобщи на началника на отдел „ТУДС“, главен експерт в отдел „АФСД“ и на останалите членове от комисията по провеждането на търга.

Заповедта да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsgovernment.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

 

 

проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА    (П)

Областен управител на област Бургас

 ан/

Добавено : петък, 02 септември 2022 17:24 горе назад 352