Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за отдаване под наем № РД -09-8 от 22.03.2022

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

                                          

№ РД -09-8

град Бургас, 22.03.2022 год.  

 

          В Областна администрация Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-27/02.02.2022 год. на Областен управител на област Бургас, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41, вх.Б, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, WC и антре, ведно с избено помещение № 25 с площ 2,49 кв.м., както и 1,28% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011 год.

            Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия № 80-00-77/16.03.2022 год., на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            1. ОПРЕДЕЛЯМ „Аякс 33“ ООД, ЕИК 102906041 със седалище и адрес на управление: град Бургас, к-с Славейков, Административна сграда № 92, бл.1, вх.1, ет.1, представлявано от Ангел Петков Иванов, управител, за спечелил търга и за наемател за срок от 5 (пет) години на недвижимия имот – частна държавна собственост, представляващ СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41, вх.Б, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, WC и антре, ведно с избено помещение № 25 с площ 2,49 кв.м., както и 1,28% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011 год.

            2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата до търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1 от заповедта, която е в размер на 208 лв. (двеста и осем лева) без ДДС, или 249,60 лв. (двеста четиридесет и девет лева и 60 ст.) със ДДС.

            3. Плащането на наемната цена да се извършва авансово, до 20- то число на предходния месец, по сметката на Областна администрация Бургас IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  в „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

            4. В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Аякс 33“ ООД, ЕИК 102906041 да внесе по сметката на Областна администрация Бургас IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  в „Уникредит Булбанк” АД, както следва:

            - 249,60 лв. (двеста четиридесет и девет лева и 60 ст.), представляващи една месечна наемна вноска за първия месец на договора за наем;

            - сумата от 180 лева (сто и осемдесет лева), внесена от наемателя като депозит за участие в търга, да се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем. Наемателят да довнесе сумата от 69,60 лв. (шестдесет и девет лева и 60 ст.), представляващи разликата до пълния размер на гаранцията по предстоящия договор, по банковата сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF в “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

           

            Гаранцията се освобождава след пълното плащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

            5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т.4 от настоящата Заповед суми в 14-дневен срок от влизането й в сила, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, приема се че се е отказал от сключването на сделката, съгласно чл. 57, ал.2 от ППЗДС.

            7. В седмодневен срок след предаване на документите за извършените плащания по т. 4, да се подготви договор за наем на имота.

            Заповедта да се оповести на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bs.government.bg.

            Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. № 1579/09.04.2008 год.).

            Заповедта да се връчи на „Аякс 33“ ООД, ЕИК 102906041 със седалище и адрес на управление: град Бургас, к-с Славейков, Административна сграда № 92, бл.1, вх.1, ет.1, представлявано от Ангел Петков Иванов, управител.

            Извлечение от заповедта да се изпрати на „Финкон БГ“ ЕООД, ЕИК 202782712, седалище и адрес на управление: град Бургас, к-с Изгрев, бл.42, вх.2, ет.3, представлявано от Антония Иванова Папазова, управител.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд Бургас.

            Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

            СТОЙКО ТАНКОВ  (П)

            Областен управител на област Бургас                                  

         ан/             

 

Добавено : четвъртък, 24 март 2022 11:57 горе назад 292