Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41, вх

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

      № РД-  10-27         

Бургас, 02.02.2022 год.

 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за неговото прилагане, със Заповед № РД-10-259/18.11.2021 год. на Областен управител на област Бургас, е открита процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост. По горепосочената тръжна процедура е подадено едно заявление за участие и търгът е обявен за непроведен по реда на чл. 45, ал.1 от ППЗДС. Като взех предвид становището на тръжната комисия, изразено в Протокол № 80-00-17/13.01.2022 год., на основание чл. 46 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41, вх.Б, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, WC и антре, ведно с избено помещение № 25 с площ 2,49 кв.м., както и 1,28% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011г.

Първоначална наемна цена - 198 лв. (сто деветдесет и осем лева) месечен наем без ДДС и 237,60 лв. (двеста тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) със ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 15.03.2022г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на 180 лв. (сто и осемдесет лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да бъде постъпил по сметката на Областен управител в срок до 14.03.2022 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева без ДДС.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платими в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на място или на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 14.03.2022 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 14.03.2022 г.

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.

Не могат да са самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура, лица които са свързани лица на основание чл.19а от Закона за държавна собственост. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. При установяване участието на „свързани лица“ в процедурата, същите се отстраняват с решение на комисията.                         

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас -  www.bsgovernment.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на старши експерт Ася Тороманова, отдел “ТУДС” да организира съвместно с експерт връзки с обществеността обявяване на търга съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел „ТУДС“ да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

 

 

          СТОЙКО ТАНКОВ  (П)

Областен управител на област Бургас                                           

 

         ан/

Добавено : вторник, 08 февруари 2022 09:08 горе назад 262