Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41

 

                                                                      

                                         ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

Заповед № РД-10-259/18.11.2021 год.

  

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

                                   

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:СОС с идентификатор 07079.653.481.2.2 с площ 76,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл.41, вх.Б, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, WC и антре, ведно с избено помещение № 25 с площ 2,49 кв.м., както и 1,28% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011г.

Първоначална наемна цена – 198 лв. /сто деветдесет и осем лева/ месечен наем без ДДС и 237,60 лв. /двеста тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Депозит за участие в търга в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 11.01.2022 г.

Стъпка за наддаване 10 (десет) лева без вкл. ДДС.

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.

Не могат да са самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура, лица които са свързани лица на основание чл.19а от Закона за държавна собственост. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

При установяване участието на „свързани лица“ в процедурата, същите се отстраняват с решение на комисията.

Търгът ще се проведе на 12.01.2022 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

 

2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

 

3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

 

4. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 11.01.2022 г.


5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 11.01.2022г.     

 

Тел. за контакти: 056/894-157 – Ася Тороманова   

 

 

 

 Проф. д.н. Мария Нейкова  (п)

 Областен управител на Област Бургас

 

 

 

Добавено : четвъртък, 18 ноември 2021 16:10 горе назад 274