Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – публична държавна собственост, по КККР на гр. Царево, кв. Василико

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

                                         О Б Я В Я В А :

 

                1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – публична държавна собственост, представляваща 144 кв.м. от ПИ с идентификатор 48619.505.464 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ 1950 кв.м., актуван с АПДС № 10298/16.02.2021г. Върху гореописаната площ ще бъдат разположени преместваеми обекти, представляващи 6 (шест) броя бунгала, всяко с площ 24 кв.м., с предназначение за търговска цел – нощувки за настаняване, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, съгласувана от областен управител на област Бургас и одобрена от гл. архитект на община Царево на 14.04.2021г.

   Първоначална наемна цена - 436 лв. /четиристотин тридесет и шест лева/ месечен наем без ДДС и 523,20 лв.  /петстотин двадесет и три лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС. Наемът се заплаща авансово до 20 - то число на предходния месец.

    Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. /двеста/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 30.06.2021г.

    Стъпка за наддаванев размер на 40 (четиридесет) лева без ДДС.

             В търга могат да участват само лица, имащи право да извършват търговска дейност, съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър. Допускат се само пререгистрирани търговци съгласно ЗТР. На основание чл. 19а от Закон за държавната собственост свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в тръжната процедура. Свързани лица  са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

         Търгът ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.
             Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.
               2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
               3. Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.
              4. Документи за участие в търга се приема всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
              5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 30.06.2021г.

6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 30.06.2021г.     

 

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова-Костадинова.   

 

 

 

               ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на Област Бургас

Добавено : четвъртък, 20 май 2021 09:50 горе назад 498