Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 53045.504.19.1.3

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

                                        

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 53045.504.19.1.3 с площ 65,73 кв.м. по КККР на гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 9, бл.2, ет.2, ап. десен, с предназначение: жилище, апартамент, брои нива: 1, прилежащи части: 7,17 кв.м. ид.части от общите части на сградата и склад № 8 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с Акт за частна държавна собственост № 7213/31.05.2014г.

 Първоначална наемна цена – 78 лв. /седемдесет и осем лева/ месечен наем без ДДС.

            Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

           Депозит за участие в търга в размер на 80 лв. /осемдесет/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 26.04.2021 г.

      Стъпка за наддаване 5 (пет) лева.

      В търга могат да участват всички физически и юридически лица.

      Не могат да са самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура, лица които са свързани лица на основание чл.19а от Закона за държавна собственост. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

       При установяване участието на „свързани лица“ в процедурата, същите се отстраняват с решение на комисията.

       Търгът ще се проведе на 27.04.2021 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

             Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

     2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

              4. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 26.04.2021 г.

5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 26.04.2021г.     

 

Тел. за контакти: 056/894-161 – М. Стоянова – Костадинова.   

 

 

 

               ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

 Областен управител на Област Бургас

Добавено : понеделник, 22 март 2021 10:53 горе назад 786