Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с предназначение: кафе – сладкарница:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

                                       

            О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с предназначение: кафе – сладкарница с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административна сграда на Областна администрация Бургас,  с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, актуван с АПДС № 5842/28.01.2012г.

Първоначална наемна цена - 1574 лв. /хиляда петстотин седемдесет и четири лева / без ДДС месечен наем.

Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 02.07.2019г. от 14:00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на  800 лв. /осемстотин лева/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 01.07.2019 г.             

     2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              3. Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

              4. Документи за участие в търга се приема всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              5.Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 01.07.2019 г.

6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 01.07.2019г.     

 

       До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност  по търговското законодателство. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

 

 

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова.   

 

 

 

               ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : сряда, 29 май 2019 14:20 горе назад 1146