Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три броя преместваеми обекти.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

                                       

     О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три броя преместваеми обекти за обслужваща дейност съгласно схема по чл.56 ЗУТ, представляващи: Обект № 1 с площ 45 кв.м.; Обект № 2 с площ 27 кв.м. и Обект № 3 с площ 14 кв.м., или общо 86 кв.м., разположени в имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 6683/25.01.2013г. представляващ ПИ с идентификатор 07079.831.167 по КККР на гр. Бургас, землище на кв. Крайморие, заедно с петната по одобрената схема.

 Първоначална наемна цена – 814 лв. /осемстотин и четиринадесет леа/ без ДДС месечен наем.

             Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

    Депозит за участие в търга в размер на 400 лв. /четиристотин лева/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 25.06.2019 г.

     Търгът ще се проведе на 26.06.2019 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

             Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

     2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              3. Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

              4. Документи за участие в търга се приема всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              5.Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 25.06.2019 г.

6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 25.06.2019г.      

 

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

 

 

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова.   

 

 ВЛАДИМИР КРУМОВ

   За Областен управител на Област Бургас

  ЗаПОВЕД № РД – 10 – 80/15.05.2019г.

Добавено : вторник, 21 май 2019 16:19 горе назад 1084