Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

                                         О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – държавна собственост, представляващ:Жилище с полезна площ 50 кв.м., състоящо се от две стаи, кухня, килер и баня – WC, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 4, ет. 4, актуван с Акт за държавна собственост № 1301/1951 г.

 Първоначална наемна цена – 133 лв. /сто тридесет и три лева/ месечен наем.

             Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

    Депозит за участие в търга в размер на 300 лв. /триста/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.05.2019 г.

     Стъпка за наддаване 10 (десет) лева.

     Търгът ще се проведе на 14.05.2019 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

             Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

     2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              3. Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

              4. Документи за участие в търга се приема всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.05.2019 г.

6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 13.05.2019г.     

 

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова.   

 

 

 

               ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : сряда, 03 април 2019 10:34 горе назад 869 pdf