Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 58, ал.2 от ЗДС във вр,. с чл.60, ал.1 от ППЗДС и като взех предвид становище на комисия, назначена с моя Заповед № РД-10-216/28.11.2017г.

 

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, актуван с АЧДС № 8097/17.08.2017г. за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м., техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща застроена площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г.

Търгът ще се проведе на 08.01.2019г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална тръжна цена – 43 000 лв.

На основание чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗДДС не се начислява ДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  3000 лв., вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 07.01.2019г.

3. Редът, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за учредяване право на строеж не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

4. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 07.01.2019г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 07.01.2019г.

           

Тел. за контакти: 056/894-161 – М. Стоянова

                                

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 29 ноември 2018 15:25 горе назад 1363