Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 170 кв.м. (сто и седемдесет) от недвижим имот – публична държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл.16, ал.2 във вр. с чл. 19, aл. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, aл.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 170 кв.м. (сто и седемдесет) от недвижим имот – публична  държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 48619.505.367(четири, осем, шест, едно, девет, точка, пет, нула, пет, точка, три, шест, седем), целия с площ от 5058 кв.м. (пет хиляди петдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: скали, актуван с Акт за публична държавна собственост № 7553/11.11.2015г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Царево, кв. Василико за разполагане на преместваем обект, представляващ „Заведение за хранене и развлечение – нощен бар“  по схема по чл.56 от ЗУТ, онагледено  на схема, съгласувана от областен управител на област Бургас и одобрена от гл. архитект на община Царево на 21.05.2018г.

Търгът ще се проведе на 27.11.2018г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 870 лв. (осемстотин и седемдесет) без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем с вкл. ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  400 лв. (четиристотин) вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 26.11.2018г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

4. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 26.11.2018г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 26.11.2018г.

           

Тел. за контакти: 056/894-161 – М. Стоянова

                               

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 18 октомври 2018 13:20 горе назад 742 pdf