Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 214 кв.м.реална част от недвижим имот публична държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 214 кв.м. (двеста и четиринадесет) реална част от недвижим имот публична държавна собственост, представляваш ПИ с идентификатор 37023.501.858(три, седем, нула, две, три, точка, пет, нула, едно, точка,  осем, пет, осем), целия с площ от 996 кв.м. (деветстотин деветдесет и шест), актуван с Акт за публична държавна собственост № 8522/08.03.2018г. на Областен управител, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Китен, за разполагане на преместваеми атракционни обекти: Обект №1, представляващ подиум с площ 79 кв.м. и Обект № 2, предствляващи 4 бр. навеси с обща площ 135 кв.м. по чл.56 от ЗУТ, онагледени на схема одобрена от гл. архитект на община Приморско на 13.07.2018г.

Търгът ще се проведе на 14.09.2018г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 1 670 лв., без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем с вкл. ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 800 лв., вносим по банкова сметка IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.09.2018г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

4. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.09.2018г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 13.09.2018г.

Тел. за контакти: 056/894-161 – М. Стоянова

                               

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : петък, 10 август 2018 15:40 горе назад 1513