Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, на 92,41 кв.м. от имот – публична държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл.16 aл.2 във връзка с чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, на 92,41 кв.м. (деветдесет и две цяло четиридесет и един кв.м.) от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.5.357, целият с площ от 11329 кв.м. по КККР на гр. Черноморец, община Созопол, актуван с АПДС №8315/24.11.2017 г. на областен управител, за петно за разполагане на преместваем обект, представляващ дървен заслон с площ 51,41 кв.м., който ще се използва за подслон на рибари и дървена скара с площ 41,00 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Созопол на 05.04.2018 г.

Търгът ще се проведе на 10.09.2018 г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 149,33 лв., без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10–то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на един месечен  наем, с включен ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 200.00 лв., вносими по банкова сметка IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 09.09.2018 г.

3. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, са посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1, а документацията се получава на 4-ти етаж, стая №37.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1, ет.1.

6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 09.09.2018 г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 09.09.2018 г.

 

            Тел. за контакти: 056/894-112 – С. Кралева

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  (п)

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : петък, 10 август 2018 15:37 горе назад 1473