Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 110 кв.м. реална част от недвижим имот - публична държавна собственост по КККР на с. Резово, община Царево

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
              
 
            На основание чл. 16 aл. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
 
 
О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 110 кв.м. (сто и десет кв.м.), реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, ПИ с идентификатор 62459.71.26, целият с площ от 53 051 кв.м. по КККР на с. Резово, община Царево, актуван с АПДС №8103/23.08.2017 г. на областен управител за петно за разполагане на преместваем обект - заведение за обществено хранене с площ 70 кв.м. и тераса /дървена скара/ с маси с площ 40 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Царево на 02.10.2017 г.

Търгът ще се проведе на 15.05.2018 г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация-Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 183 лв., без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10–то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 (един) месечен  наем, с включен ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 220.00 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.05.2018 г.

3. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, са посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 4-ти етаж, стая №37.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” №1, ет.1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 14.05.2018 г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 14.05.2018 г.

             Тел. за контакти: 056/894-112 – С. Кралева

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : петък, 13 април 2018 10:44 горе назад 1123