Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.) реална част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ част от имот:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5години на 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.) реална част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ част от имот с идентификатор 07079.613.364 (нула седем нула седем девет точка шест едно три точка три шест четири), УПИ VІІ-364, кв.132, целият с площ 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем кв.м.), актуван с Акт за частна държавна собственост № 7926/15.06.2017 г. на Областен управител, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ тип павилион по чл.56 от ЗУТ, онагледен на схема, одобрена от гл. архитект на община Бургас на 11.07.2017 г.

Търгът ще се проведе на 06.11.2017 г., от 14.00 ч. в малка заседателна зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, на адрес: гр.Бургас, ул. „Цар Петър” №1.

Първоначална наемна цена – 80 лв. (осемдесет лева) месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 (един) месечен наем, с включено ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 40 лв. (четиридесет лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 03. 11.2017 г.

3. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, са посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на ет.4 в сградата на Областна администрация Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1, а документацията се получава на ет.4, стая №37.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, на адрес:  гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1, ет.1.

6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 03.11.2017 г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 03.11.2017 г.

 

            Тел. за контакти: 056/894-112 – Светла Кралева

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   /п/

Областен управител на Област Бургас

Добавено : понеделник, 02 октомври 2017 09:33 горе назад 1394