Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ паркинг в поземлен имот:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ: Паркинг в поземлен имот с идентификатор 07079.610.288 по КККР на гр. Бургас, находящ се зад сградата на Областна администрация – Бургас, ул. „Милин камък“ в кв.5 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас,актуван с АПДС  № 2910/14.03.2003г.

      Теренът, предмет на търга е оформен с асфалтова настилка и е предназначен за 18 броя паркоместа, от които Областна администрация – Бургас си запазва правото на ползване за нуждите на администрацията 6 бр. паркоместа.

Търгът ще се проведе на 07.11.2017г., от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 1555 лв. без ДДС.

Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем с вкл. ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  800 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 06.11.2017г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 06.11.2017г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие – 17,30 часа на 06.11.2017г.

 

           

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова

                               

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Добавено : четвъртък, 28 септември 2017 15:14 горе назад 1477