Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 200 кв.м. (двеста квадратни метра) от недвижим имот.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 16 aл. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5години на 200 кв.м. (двеста квадратни метра) от недвижим имот - публична държавна собственост, ПИ с идентификатор 48619.502.478 (четири осем шест едно девет точка пет нула две точка четири седем осем), целия с площ от 22 873 кв.м. (двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и три квадратни метра), актуван с Акт за публична държавна собственост № 7903/09.05.2017 г. на Областен управител, по кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Царево, за отдаване под наем по схема, за петно за разполагане на преместваем обект, представляващо заведение за обществено хранене по чл.56 от ЗУТ, онагледено на схема одобрена от гл. архитект на община Царево на 20.03.2017 г.

Търгът ще се проведе на 11.07.2017 г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация-Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 1 408,20 лв., без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10–то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем с включено ДДС, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 300.00 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.07.2017г.

3. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, са посочени в утвърдените тръжни условия.

До участие в търга се допускат лица, имащи право да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.07.2017г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 10.07.2017г.

 

            Тел. за контакти: 056/894-157 – С. Кралева

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : сряда, 07 юни 2017 14:02 горе назад 1045 pdf