Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  

    На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

                                         О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.19.1.2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 64,20 кв.м. и склад N 3 с площ 6,13 кв.м., находящ се ул. „Славянска“ N 9, гр. Обзор, община Несебър, бл. N 2, ет.1, ап.десен, построен върху ПИ с идентификатор 53045.504.19.1.2, актуван с Акт за частна държавна собственост N 7228/24.06.2014г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

             Първоначална наемна цена - 76 лв. /седемдесет и шест лева/ месечен наем без ДДС.

             Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

   Депозит за участие в търга в размер на 92,00 лв. /деветдесет и два лева/, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.05.2017 г.

     Търгът ще се проведе на 11.05.2017 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

             Определеният за наемател внася гаранция в размер на един месечен наем, за изпълнение на задълженията  по договора.

     2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              3. Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 28.

              4. Документи за участие в търга се приема всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

              5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.05.2017 г.

6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 10.05.2017 г.   Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова.   

 

 

 

             

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : вторник, 11 април 2017 09:23 горе назад 1514