Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на 200 кв. м. реална част от недвижим имот публична държавна собственост, гр. Царево, кв. „Василико”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-14/12.02.2016 г. на Областен управител Бургас

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на 200кв. м. реална част от недвижим имот публична държавна собственост ПИ с идентификатор 48619.505.367, целия с площ от 5 085 кв. м., актуван с Акт за публична държавна собственост №7553/11.12.2015г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Царево, кв. „Василико”за петно за разполагане на преместваем обект заведение за обществено хранене, по чл.56 от ЗУТ, разположено в югоизточната част на поземления имот и онагледено  на схема одобрена от гл. архитект на община Царево на 25.09.2015г.

Търгът ще се проведе на 17.03.2016г., от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална месечна наемна цена – 693 лв. без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен  наем, съгласно офертата.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  693 лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 16.03.2016г.

3.Стъпката за наддаване е в размер на 50 лв.

4. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

5. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а закупената документация се получава в стая № 27 на 3-ти етаж.

6. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

7. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 16.03.2016г.

8. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 16.03.2016г.

 

 Тел. за контакти:   894-157 – М. Стоянова-Николова

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

   

 

 

 

 

Добавено : понеделник, 15 февруари 2016 11:08 горе назад 2272