Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост в гр. Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

        На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-240/09.11.2015г. на Областния управител на област Бургас

 

                                         О Б Я В Я В А :

 

      1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.19.1.3 по КККР на гр. Обзор, одобрени със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на ИД на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-568/03.04.2012 г. на Началника на СГКК - Бургас, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 9, бл.2, ет. 2, ап. десен с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 65,73 кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), с прилежащи части: 7,17 кв.м.ид.ч. (седем цяло и седемнадесет стотни квадратни метра идеални части) от общите части на сградата, ведно със склад № 8, с площ от 6,13 кв.м. (шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра) от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7213/31.05.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

      Предназначението на обекта жилище, апартамент

      Търгът ще се проведе на 15.12.2015г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на етаж 2.

                Първоначална наемна цена – 70 /седемдесет/ лева месечен наем. Достигнатата наемна цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец.

  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

     2. Депозит за участие в търга – 100 /сто/ лева, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.12.2015г.

     3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 50 /петдесет/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27 на 3-ти етаж

             5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

             6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 14.12.2015 г.

             7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 14.12.2015г.

             Тел. за контакти: 056/894-162

                           

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас               

Добавено : сряда, 11 ноември 2015 13:44 горе назад 2285