Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот представляващ жилище

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
  

 

        На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-234/29.10.2015г. на Областния управител на област Бургас

 

                                         О Б Я В Я В А :

 

       1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот - имот - частна държавна собственост, представляващ  жилище, състоящо се от две стаи  и кухня, с обща полезна площ от 55,62 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в полумасивна двуетажна сграда – в дъното на двора на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” № 73, ет. 2, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2785/10.12.2002 г. Имотът се намира в сграда с идентификатор 070793.614.200.1 по КККР на гр.Бургас
                Търгът ще се проведе на 03.12.2015г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на етаж 2.
                Първоначална наемна цена – 60 лв. месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец.
  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.
     2. Депозит за участие в търга – 60 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 02.12.2015г.
     Стъпка за наддаване в размер на 6 /шест/ лв.
     3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 20 /двадесет/ лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27 на 3-ти етаж
             5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
             6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 02.12.2015 г.
             7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 02.12.2015г.
             Тел. за контакти: 056/894-162
                           

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                                                         

 

Добавено : вторник, 03 ноември 2015 11:17 горе назад 2409