Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост

        На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-198/10.09.2015г. на Областния управител на област Бургас
 
                                         О Б Я В Я В А :
 
      1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ 110 кв.м., с предназначение за обществено хранененаходящ се в сграда в поземлен имот с идентификатор 07079.610.322,  с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I” № 10, подробно описан в АЧДС № 5616/12.09.2011г, утвърден от Областен управител на област Бургас.
      Предназначението на обекта е за обществено хранене и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност. След сключване на договора за наем, спечелилият търга има право да предприеме за своя сметка смяна на предназначението на обекта за друг вид търговска дейност.
      Търгът ще се проведе на 15.10.2015г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на етаж 2.
                Първоначална наемна цена – 340 лв. месечен наем, без ДДС. Достигнатата наемна цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец.
  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.
     2. Депозит за участие в търга – 340лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.10.2015г.
     3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27 на 3-ти етаж
             5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
             6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 14.10.2015 г.
             7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 14.10.2015г.
             Тел. за контакти: 056/894-157

                           

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                                                          

Добавено : понеделник, 14 септември 2015 16:32 горе назад 2513