Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем с предназначение - за обществено хранене

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
  
 
        На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД- 10-146/30.06.2015г. на Областния управител на област Бургас
 
                                         О Б Я В Я В А :

 

              1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.610.466.1.1, с предназначение - за обществено хранене, с площ от 156,89 кв.м. , от които полезна площ 127,22 кв.м, ведно със сутерен, с площ от 145,88 кв.м., от които полезна площ 106,80 кв.м, както и незастроена част от дворно място с площ 134кв.м. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, находящ се в гр. Бургас, ул. «К.Фотинов» №28,  актуван с АЧДС № 6893/01.08.2013г

Търгът ще се проведе на 04.08.2015г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на етаж 2.

                Първоначална наемна цена – 2400 лв. месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец.

  Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

     2. Депозит за участие в търга – 2400 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 03.08.2015г.

     Стъпка за наддаване в размер на 100 /сто/ лв.

     3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

              4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27 на 3-ти етаж

             5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

             6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 03.08.2015 г.

             7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 03.08.2015г.

             Тел. за контакти: 056/894-157 – Антоанета Иванова

                           

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                                                         

 

 

Добавено : петък, 03 юли 2015 16:39 горе назад 2369