Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Деветак, община Карнобат

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

    На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-33/12.02.2013г.

 О Б Я В Я В А :

  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОземлен ИМОТ ХVІІ, 900/деветстотин/кв. м., в кв.21, с площ от с. Деветак, община  Карнобат,  с Акт за частна държавна собственост № 6185/06.08.2012г.на Областен Управител, в имота има построени сгради на 3-ти лица.

 Начална цена 4285 лева, без включен ДДС.

Депозит 100 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 20.03.2013г.

  Търгът ще се проведе на 21.03.2013г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     

            2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
            3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
            4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
  5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 20.03.2013г.
   6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 20.03.2013г.

  Тел. за контакти: 894-113 – С. Димитрова

                                894-139 – М. Стоянова -Николова

  

Константин Гребенаров 

Областен управител на Област Бургас

 

 

 

мн/

Добавено : сряда, 13 февруари 2013 00:00 горе назад 2913