Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6 и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-25/06.02.2013 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 2 000 кг. отпадъчен материал - дървени отпадъци, подпалки, плоскости и други подобни, находящ се в поземлен имот с идентификатор №58356.502.174 по КККР на гр. Приморско, местност «Кокиче», съгласно АДС №2328/11.09.2001г.

 

Начална тръжна цена -0,12 лв. / кг.

 

Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за материала, в размер на 24 (двадесет и четири) лв., вносим по сметка на Областна администрация Бургас № BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF, на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, до 21.02.2012г., включително.

 

Кандидат – купувачите могат да подават оферти за участие в търга само за цялото количество отпадъчен материал.

 

Оглед на вещите може да бъде извършен срещу удостоверение за право на оглед всеки работен ден от 14.02.2013г. до 21.02.2013г. от 09.00 до 17.30 часа след закупуване на тръжна документация и след предварителна уговорка на тел. 056 894-112 с г-н Валери Георгиев.

 

Оферти могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 14.02.2013г. до 21.02.2013г., включително.

 

Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 14.02.2013г. до 21.02.2013г. от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул.”Цар Петър” №1, ет.4, стая №38 срещу 20 лева, а документацията се получава от стая №34 на етаж 4.

 

Краен срок за закупуване на тръжна документация, извършване на оглед, за внасяне на депозит за участие и приемане на оферти е до 17,30 часа на 21.02.2013г.

 

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Мария Динева на тел. 056/894-162 и към Милена Кирова на тел. 056/894-175.

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 06 февруари 2013 00:00 горе назад 3177