Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-7/11.01.2013 г. и Заповед № РД-10-8/11.01.2013 г. на Областен управител Бургас


О Б Я В Я В А :


Провеждане на 15.02.2013 г., от 10.30 часа на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на жилищен имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент с площ от 72 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска” № 7, вх. 1, ет. 1, ляв, в сграда с идентификатор 53045.504.20.1 и съответно складово помещение, намиращо се в паянтова сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актувани с АДС № 3411/2004 и № 3413/2004 г.


Първоначална наемна цена – 80 лв. месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Депозит за участие в търга – 85 лв., вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.02.2013 г.

Стъпка за наддаване в размер на 9,00 лв.

2. Провеждане на 15.02.2013 г., от 11.00 часа на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. "К. Фотинов" № 28, гр. Бургас, представляващ втори етаж на построената в имота двуетажна сграда, със застроена площ за целия етаж 163,83 кв.м., състоящ се от двата самостоятелни обекта, с два отделни входа, а именно 07079.610.466.1.2 с площ от 84,30 кв.м. и 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., актуван с АЧДС 4189/14.06.2007 г., утвърден от Областен управител на област Бургас. Строителното състояние на обекта изисква извършването на ремонтни дейности

Предназначение на имота – търговски обект – офиси.

За участие в търга се допускат регистрирани търговци.

Първоначална наемна цена – 492 лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Стъпка за наддаване в размер на 10,00 лв.

Добавено : понеделник, 14 януари 2013 00:00 горе назад 2780