Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продажба на имот в гр.Бургас, ул. “Славянска” №45

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед №РД-10-139/29.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А :

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ 4/6 идеални части от масивна многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07079.611.174.1, цялата застроена на 118 кв. м., архитектурен анасамбъл - паметник на културата, както и цялата масивна многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 07079.611.174.4 със застроена площ 32 кв. м. по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК и изменени със Заповед №КД-14-02-302/23.02.2010 г. на началника на СГКК - Бургас, заедно с правото на собственост върху 4/6 идеални части, равняващи се на 188 кв. м. от ПИ с идентификатор 07079.611.174, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване - до 10 м., (със стар идентификатор УПИ XI-1786 в квартал 58 по ПУП), с адрес: ул. “Славянска” №45, гр.Бургас, област Бургас, при съседи на ПИ: имоти № №07079.611.175, 07079.611.179, 07079.611.173, 07079.611.269, 07079.611.172, актуван с АЧДС №4911/23.04.2010 г. на Областен управител.

Първоначална тръжна цена - 201 611/двеста  и една хиляди шестстотин и единадесет/ лева,  без ДДС, от които:

1. За 4/6 ид. ч. от сграда с идентификатор 07079.611.174.1 на 2 етажа – 107 771 лева, без ДДС;

2. За сграда с идентификатор 07079.611.174.4 – 43 840 лв. без ДДС;

3. За 4/6 ид. ч. от ПИ  с идентификатор 07079.611.174 – 50 000 лв, без включен ДДС;

Класирането се извършва по общата цена, а посочването на нейните компоненти се прави с оглед режима на съсобственост за сграда 07079.611.174.1 и земята.

Депозит за участие в търга – 10 000 /десет хиляди/ лева.

Добавено : понеделник, 02 юли 2012 00:00 горе назад 3470