Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продажба на движими вещи

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-290/23.12.2011 г. на Областен управител на област Бургас,

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост, представляващи 30 000 (тридесет хиляди) кг отпадъчeн метал – желязо, ламарина, винкели, ограда, портали и др. подобни (скраб).
Начална тръжна цена -0,35 лв. / кг.  
Търгът да се проведе на 10.01.2012г. от 10.00 часа в малката зала на етаж -2 ри в Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, гр. Бургас.
Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за скраба, в размер на 1 050 (хиляда и петдесет) лв., вносим по сметка на Областна администрация Бургас   № BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF, на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, до 06.01.2012г., включително.
Кандидат – купувачите могат да подават заявление за участие в търга и участват в наддаването, само за цялото количество отпадъчен метал.
Оглед на вещите може да бъде извършен срещу удостоверение за право на оглед всеки работен ден от 27.12.2011г. до 06.01.2012г. от 09.00 до 17.30 часа след закупуване на тръжна документация и след предварителна уговорка на тел. 056 894-112 с г-н Валери Георгиев.

Добавено : вторник, 27 декември 2011 00:00 горе назад 3074