Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продажба на имоти

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-281/20.12.2011г.; № РД-10-286/21.12.2011г.; № РД-10-285/21.12.2011г.;


О Б Я В Я В А :


1. Търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, както следва:
1.1. Самостоятелен жилищен обект в масивна сграда на 2 етажа - апартамент с идентификатор 07079.618.42.1.1, със застроена площ 201 кв.м., на две нива – разположен на 1-ви етаж в северната част на сградата и на целия 2-ри етаж, заедно с избено помещение с площ 70 кв.м. и 73.58% ид. части от общите части на сградата, както и правото на собственост върху ПИ с идентификатор 07079.618.412, с площ от 182 кв.м., по КККР на гр. Бургас, находящ се на ул.”Филип Кутев” № 2А, актуван с АЧДС № 4816/14.01.2010г.
Първоначална цена 197 500 лева, без включен ДДС.
Депозит 2 000 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 24.01.2012г.
Търгът ще се проведе на 25.01.2012г. от 10.00 часа.

1.2 Част от 1500/3375 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІІ-15 в кв. 6 по плана на с. Желязово, община Камено, област Бургас, актуван с АЧДС № 5604/08.09.2011г.
Първоначална цена 9 000 лева, без включен ДДС.
Депозит 500 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 24.01.2012г.
Търгът ще се проведе на 25.01.2012г. от 11.00 часа.

1.3 Самостоятелен обект - еднофамилно жилище с идентификатор 07079.661.107.1 – сграда на един етаж. със застроена площ 113 кв.м. със сутерен 73 кв.м., заедно с прилежащия терен, представляващ ПИ с идентификатор 07079.661.107 с площ от 241 кв.м. по КККР на гр. Бургас, идентификатор по ПУП – УПИ Х-414, в кв. 18 по плана на кв. „Победа”, ул. „Телериг” № 38, гр. Бургас, актуван с АЧДС № 4934/20.05.2010г.
Първоначална цена 93 000 лева, без включен ДДС.
Депозит 3 000 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 24.01.2012г.
Търгът ще се проведе на 25.01.2012г. от 13.00 часа.

Добавено : сряда, 21 декември 2011 00:00 горе назад 3037