Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с явно наддаване за апартамент в к/с „Меден Рудник”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 49 от ЗДС във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС с оглед на жилищния характер на имота и протокол от 24.08.2011г. на комисията по чл. 74 от ППЗДС, назначена със Заповед № РД-10-201/12.10.2010г. на Областния управител на област Бургас, за приемане на доклада за оценка, изготвена от независим eксперт  - оценител

З А П О В Я Д В А М:

Oткривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент № 41, ет. 6, вх. Б, бл. 91, к/с „Меден Рудник” с идентификатор 07079.653.513.2.17 по кадастрална карта с обща застроена площ от 62,42 кв.м., състоящ се от кухня, спалня, дневна, коридор и баня/тоалетна, избено помещение № 41 с площ от 2,5 кв.м., ведно с 0,831% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, актуван с Акт за частна държавна собственост № 5526/03.08.2011г. на Областен Управител - Бургас.

1.1. Търгът да се проведе на 22.11.2011 г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

2. Определям следните параметри за провеждане на търга:

2.1. Първоначална тръжна цена – 39 600 /тридесет и девет хиляди и шестстотин/ лева. Стъпка на наддаване  - 500 / петстотин / лева.

2.2. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена, режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Созопол.

2.3. Депозит за участие в търга – 4 000 /четири хиляди / лева, вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 21.11.2011г.

Добавено : неделя, 16 октомври 2011 00:00 горе назад 2792